วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

004.ชมวัดพม่าที่ลำปาง วัดป่าฝางเสาหงส์อุโบสถในวัดศาสนโชติการามจะสูงกว่าอุโบสถมองเห็นได้แต่ไกล ประดับด้วยลวดลาดสวยงาม ซึ่งมีวัดเดียวในจังหวัดลำปางที่มีเสาหงส์

 เดินทางถึงลำปางตอนบ่ายสี่โมง มีเพื่อนใจดีมารอรับเป็นมัคคุเทศน์ หลังจากดูวัดจองคา เสร็จแล้วก็เดินทางอีกนิดเดียวก็มาถึงวัดป่าฝาง
วัดป่าฝางหรือ วัดศาสนโชติการาม ตั้งอยู่ที่ ถนนสนามบิน ตำบลหัวเวียง สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยชาวพม่าที่มาประกอบอาชีพการป่าไม้ในจังหวัดลำปาง งดงามด้วยพระเจดีย์ใหญ่สีทองสุกปลั่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากพม่าเมื่อประมาณ พ.ศ. 2449 วิหารเป็นเรือนไม้ทั้งหลังขนาดใหญ่ หลังคาซ้อนกันเป็นชั้นๆ แบบพม่า และพระอุโบสถขนาดเล็กหลังคาเครื่องไม้แบบพม่า มีลวดลายเครือเถาปูนปั้นเหนือประตูสวยงาม วัดนี้มีพระสงฆ์พม่าจากเมืองมัณฑะเลย์มาเป็นเจ้าอาวาสอยู่เสมอ
 ปัจจุบันไม่มีพระสงฆ์มาจำพรรษาเลย ไม่ทราบด้วยเหตุใด ไม่ได้สอบถามใครแต่ตัววัดก็ยังดูแลอย่างดีครับ

คุณหมอติ่ง เสียสละเวลามานำทางให้เรา ขอบคุณจริงๆ
บริเวณวัดป่าฝางตอนนี้ไม่มีพระจำพรรษานานมาเกือบจะสิบปีแล้วแต่ดูแลอย่างดี


เจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  ซึ่งได้อัญเชิญมาจากพม่า เมื่อ พ.ศ. 2449 ได้ลงรักปิดทอง ซึ่งมองเห็นแต่ไกล ส่วนฐานของเจดีย์ จัดไว้เป็นแปดเหลี่ยมในแปดเหลี่ยม จะทำเป็นซุ้มสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน ซึ่งมีความหมายถึงทิศทั้ง8 หรือมรรค8ผล 8 เมื่อวัดโดยรอบกับส่วนสูงของเจดีย์ จะมีความกว้างและยาวเท่ากันคือ 45 เมตร
เสาหงส์อุโบสถในวัดศาสนโชติการาม (วัดป่าฝาง)เสาหงส์เป็นสัญลักษณ์ของวัดมอญ ซึ่งเป็นของชาวมอญที่มาจากเมืองหงสาวดี วัดมอญทุกวัดจะต้องมีเสาหงส์เป็นสัญลักษณะ วัดศาสนโขติการาม (วัดป่าฝาง) เป็นวัดเก่าแก่ อายุกว่าร้อยปี ถือเป็นโบราณสถานที่มีความงดงามทางด้านสถาบัตยกรรม ศิลปะพม่า ภายในบริเวณวัดมีความร่มรื่น สงบเงียบ สะอาด เหมาะสำหรับการพักผ่อน ศึกษาธรรมะทำให้จิตใจสงบ


ประวัติวัดป่าฝาง(วัดศาสนโชติการาม)          
           วัดศาสนโชติการาม  เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดป่าฝาง   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ตั้งอยู่เลขที่ 69 ถนนสนามบิน  ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  มีเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2435 สมัยรัชกาลที่5 แห่งราชวงศ์จักรี โดยพ่อเฒ่าอูส่วยอัตถ์และแม่เฒ่าคำหวาน สุวรรณอัตถ์ สองสามีภรรยาที่มีจิตศรัทธาอย่างแรงกล้า ปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาครั้งที่ได้มาประกอบอาชีพป่าไม้ในนครลำปาง   เมื่อได้สร้างวัดศาสนโชติการาม เมื่อปีพุทธศักราช2435 จึงได้อาราธนาพระสงฆ์เข้าอยู่จำพรรษา และอุปถัมภ์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเรื่อยมา ครั้งถึงปีพุทธศักราช 2499 จึงได้ให้หม่องตีกับเหล่ามัคทายกไปขออนุญาต พื่อขอเขตอุโบสถจากเจ้าผู้ครองนครลำปางในสมัยนั้น คือ เจ้าหลวงบุญวาทย์  วงศ์มานิตย์ เพื่อทำหนังสือขอกราบบังคมทูลต่อพระเจ้าแผ่นดินสยาม ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น  

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวพระปิยมหาราชทรงมีพระบรมราชโองการ  พระราชทานมาดังนี้  ที่ 76/147 มีพระบรมราชโองการประกาศไว้แก่ชนทั้งปวงว่า  ที่เขตพระอุโบสถ ป่าฝาง ตำบลบ้านป่าขาม แขวงเมืองลำปาง โดยยาว10วา กว้าง 10 วา หม่องตีกับทายกและราษฎรได้ให้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอเป็นที่วิสุงคามสีมา  พระเจ้าแผ่นดินสยาม ได้ทรงยินดีอนุโมทนาอนุญาตแล้ว โปรดให้กรมการปักกำหนดให้ตามประสงค์  ทรงพระราชอุทิศที่นั้นให้เป็นที่วิสุงคามสีมา ยกเป็นแผนกหนึ่งต่างหากจากพระราชอาณาเขตเป็นที่วิเศษสำหรับพระสงฒ์แต่จาตุทิศทั้งสี่ทำสังฒกรรมมีอุโบสถเป็นต้น   พระราชทานมาตั้งแต่วันที่30 กรกฎาคม รัตนโกสินทรศก 125 พระพุทธศาสนกาล2449 พรรษา เป็นวันที่ 13775 ในรัชกาลปัจจุบันนี้ ด้านบนกลางและด้านล่างกลางทรงประทับตราแผ่นดินและมีอักขระขอมเขียนไว้อีกสองแถว เมื่ออูส่วนอัตถ์  ได้ถึงแก่อนิจกรรมแม่เฒ่าส่าวงศ์พรหมมินทร์ ซึ่งเป็นบุตรีของ พ่อเฒ่าอูส่วยอัตถ์และแม่เฒ่าคำหวาน ได้อุปถัมภ์ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อมาเมื่อแม่เฒ่าส่า วงศ์พรหมมินทร์ ได้ถึงแก่อนิจกรรมลง จึงมอบหมายให้คุณแม่เหม่ สุวรรณอัตถ์ ซึ่งเป้นบุตรของอูส่วยอัตถ์ และแม่เฒ่าหวานได้ทำนุบำรุง วัดศาสนโชติการาม(วัดป่าฝาง) เป็นรุ่นที่สอง จนกระทั่งคุณแม่เหม่ สุวรรณอัตถ์ ถึงแก่อนิจกรรม คุณสมพร  โอสถานุเคราะห์เป็นบุตรตรีของคุณแม่เหม่ สุวรรณอัตถ์ เป็นผู้อุปถัมภ์ ผู้ดูแลทั้งเครื่องบริภารสังขาร ภัตตาหาร  ตลอดจนบูรณปฏิสังขรณ์ สิ่งก่อสร้างภายในวัดศาสนโชติการาม (วัดป่าฝาง) เป็นรุ่นที่สามให้ความเจริญรุ่งเรืองอยู่คู่พระพุทธศาสนาสืบมา


โบราณที่สำคัญของวัด
 
1. เจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  ซึ่งได้อัญเชิญมาจากพม่า เมื่อ พ.ศ. 2449 ได้ลงรักปิดทอง ซึ่งมองเห็นแต่ไกล ส่วนฐานของเจดีย์ จัดไว้เป็นแปดเหลี่ยมในแปดเหลี่ยม จะทำเป็นซุ้มสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน ซึ่งมีความหมายถึงทิศทั้ง8 หรือมรรค8ผล 8 เมื่อวัดโดยรอบกับส่วนสูงของเจดีย์ จะมีความกว้างและยาวเท่ากันคือ 45 เมตร
2. วิหารไม้สัก ลักษณะครึ่งตึกครึ่งไม้2ชั้น ภายในวิหารชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่เก่าแก่แบบพม่าซึ่งมีพุทธลักษณะงดงาม ฐานชุกชี ซุ้มด้านหลังของพระพุทธรูป ฝ้าเพดาน บัวหัวเสา ตลอดถึงรอบเสาประดับด้วยกระจกหลายสีที่บรรจงวิจิตรอย่างสวยงาม ลวดลายของไม้แกะสลัก   ได้ลงรักปิดทองเป็นอย่างดี หลังคามีการสร้างตามสถาปัตยกรรมลดหลั่นเป็นชิ้นๆ
3. อุโบสถ สร้างขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2449  ก่อด้วยอิฐถือปูน  เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน ทรงผ้าลายพัฒนา ฐานชุกชีประดับด้วยลวดลายปูนปั้นเป็นเรื่องราวชาดก  ฝ้าเพดาน ลงรักทาสีแดงชาดทำเป็นช่องจำนวน 12 ช่อง แต่ละช่องประดับลวดลายปูนปั้นและกระจกสี  มีรูปปูนปั้นนกยูงและรูปเทพคอยรักษาทุกช่อง ส่วนหลังคาเป็นเครื่องไม้ลดหลั่นเป็นชั้นๆ บริเวณรอบนอกซุ้มประตู หน้าต่างประดับตกแต่งลวดลายปูนปั้นเป็นรูปเถาวัลย์ และเทวดารักษาประตู หน้าบันเสาด้านหน้าและเพดาน ประดับด้วยกระจกสีหลากสี ลวดลายของปูนปั้น  เป็นรูปดอกไม้เถาวัลย์  อย่างประณีตบรรจงทุกสัดส่วน
4.  เสาหงส์ เป็นสัญลักษณ์ของวัดมอญ ซึ่งเป็นของชาวมอญที่มาจากเมืองหงสาวดี วัดมอญทุกวัด  จะต้องมีเสาหงส์เป็นสัญลักาณ์วัดป่าฝางหรือวัดศาสนโชติการาม  เป็นวัดที่เก่าแก่มีอายุกว่า100ปี  ถือเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรม เป็นวัดที่สวยงามวัดหนึ่งของจังหวัดลำปาง

เสาหงส์อุโบสถในวัดศาสนโชติการาม (วัดป่าฝาง) จะสูงกว่าอุโบสถมองเห็นได้แต่ไกล ประดับด้วยลวดลาดสวยงาม ซึ่งมีวัดเดียวในจังหวัดลำปางที่มีเสาหงส์ 

  เสาหงส์ เป็นสัญลักษณ์ของวัดมอญ ซึ่งเป็นของชาวมอญที่มาจากเมืองหงสาวดี วัดมอญทุกวัด  จะต้องมีเสาหงส์เป็นสัญลักาณ์วัดป่าฝางหรือวัดศาสนโชติการาม  เป็นวัดที่เก่าแก่มีอายุกว่า100ปี  ถือเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรม เป็นวัดที่สวยงามวัดหนึ่งของจังหวัดลำปาง


 อุโบสถ สร้างขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2449  ก่อด้วยอิฐถือปูน  เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน ทรงผ้าลายพัฒนา ฐานชุกชีประดับด้วยลวดลายปูนปั้นเป็นเรื่องราวชาดก  ฝ้าเพดาน ลงรักทาสีแดงชาดทำเป็นช่องจำนวน 12 ช่อง แต่ละช่องประดับลวดลายปูนปั้นและกระจกสี  มีรูปปูนปั้นนกยูงและรูปเทพคอยรักษาทุกช่อง ส่วนหลังคาเป็นเครื่องไม้ลดหลั่นเป็นชั้นๆ บริเวณรอบนอกซุ้มประตู หน้าต่างประดับตกแต่งลวดลายปูนปั้นเป็นรูปเถาวัลย์ และเทวดารักษาประตู หน้าบันเสาด้านหน้าและเพดาน ประดับด้วยกระจกสีหลากสี ลวดลายของปูนปั้น  เป็นรูปดอกไม้เถาวัลย์  อย่างประณีตบรรจงทุกสัดส่วนเสาหงส์อุโบสถในวัดศาสนโชติการาม (วัดป่าฝาง) จะสูงกว่าอุโบสถมองเห็นได้แต่ไกล ประดับด้วยลวดลาดสวยงาม ซึ่งมีวัดเดียวในจังหวัดลำปางที่มีเสาหงส์ 
วิหารไม้สัก ลักษณะครึ่งตึกครึ่งไม้2ชั้น ภายในวิหารชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่เก่าแก่แบบพม่าซึ่งมีพุทธลักษณะงดงาม ฐานชุกชี ซุ้มด้านหลังของพระพุทธรูป ฝ้าเพดาน บัวหัวเสา ตลอดถึงรอบเสาประดับด้วยกระจกหลายสีที่บรรจงวิจิตรอย่างสวยงาม ลวดลายของไม้แกะสลัก   ได้ลงรักปิดทองเป็นอย่างดี หลังคามีการสร้างตามสถาปัตยกรรมลดหลั่นเป็นชิ้นๆ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น